Algemene Voorwaarden De Strijkstudio

Algemene Voorwaarden 2020

De Strijkstudio

Langestraat 27, 7047 AN te Braamt.

Tel: +31 6 13404586

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: De Strijkstudio
De natuurlijke of rechtspersoon, hierna te noemen de ondernemer, die zijn bedrijf maakt van het verlenen van diensten door het strijken van wasgoed.  

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afspraken tussen de ondernemer en de consument met betrekking tot de dienst het strijken en/of vouwen van strijkgoed.

ARTIKEL 3 – HET AANBOD
1. De ondernemer brengt de diensten mondeling, dan wel schriftelijk/elektronisch uit.
2. Het aanbod omvat in elk geval de volgende onderdelen:
– de periode voor de gevraagde diensten;
– de prijs en de wijze van betaling hiervan;
– de zorg van de consument om de naam en telefoonnummer door te geven van een contactpersoon in verband met bijzondere omstandigheden waardoor overleg noodzakelijk is;
– de vermelding van het bestaan van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 4 – DE AFSPRAKEN
1. De afspraak komt tot stand door aanvaarding van het aanbod.
2. Na totstandkoming van de afspraak/overeenkomst ontvangt de consument schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging hiervan, in de vorm van een factuur.

ARTIKEL 5 – DE PRIJS EN DE PRIJSWIJZIGINGEN
1. De prijs die de consument moet betalen wordt vastgelegd in de factuur. De prijs bevat de kosten per gestreken kledingstuk en de verschuldigde BTW.
2. Optredende prijsstijgingen tussen het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten en het moment waarop deze wordt uitgevoerd zijn niet van invloed op de overeengekomen prijs.
3. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals verhoging van de BTW.

ARTIKEL 6 – DE BETALING
1. Tenzij anders is overeengekomen, vindt betaling plaats zoals overeengekomen contact, via pinbetaling of door overmaken van de factuur binnen 7 dagen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de ondernemer aangegeven bank- of girorekening of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Het afzeggen van de gemaakte afspraak geeft geen recht op gedeeltelijke teruggaaf van de gemaakte kosten met betrekking tot het gestreken wasgoed, tenzij partijen anders overeengekomen zijn.
3. De consument ontvangt een bewijs van betaling van de ondernemer.

ARTIKEL 7 – NIET-TIJDIGE BETALING
1. De consument is in verzuim vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. De ondernemer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de consument de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald en de consument stemt niet in met voorlegging aan de Geschillencommissie, conform artikel 17.4, kan tot gerechtelijke of buitengerechtelijke incasso worden overgegaan. De hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten zijn voor rekening van de consument. Deze kosten zijn onderworpen aan wettelijke grenzen. De ondernemer is tevens gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de afgesproken betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.

ARTIKEL 8 – ANNULEREN Een afspraak moet minstens 24 uur van tevoren afgezegd worden. Is dit niet het geval, dan worden eventuele gemaakte kosten 100% van de prijs in rekening gebracht bij de consument.

ARTIKEL 9 – RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE ONDERNEMER
1. De ondernemer verplicht zich om zoals overeengekomen het strijkgoed af te leveren op een wijze, zoals het een vakbekwame ondernemer betaamt.
2. De ondernemer zal zoveel mogelijk rekening houden met de individuele wensen van de consument ten aanzien van het strijkgoed. Voor zover die wensen afwijken van de gebruikelijke gang van zaken, worden deze schriftelijk vastgelegd en ter kennis gebracht van eenieder die betrokken is.  

ARTIKEL 10 – VERANTWOORDELIJKHEDEN EN PLICHTEN VAN DE CONSUMENT
1. De consument moet, uiterlijk bij aflevering van het strijkgoed, aan de ondernemer alle gevraagde informatie verstrekken, die van belang is voor het goed en verantwoord strijken van het strijkgoed.  
2. De consument is aansprakelijk voor de gevolgen wanneer de ondernemer schade ondervindt als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het strijkgoed, tenzij dit de consument niet is toe te rekenen.

ARTIKEL 11 – GEVOLGEN VAN HET NIET NAKOMEN VAN DE AFSPRAKEN
1. Indien de ondernemer, zonder hiervan bericht te hebben ontvangen van de consument, zoals aangegeven in de afspraken het strijkgoed niet kan brengen en /of ophalen bij de consument is het aan de ondernemer om samen met consument te komen tot een nieuwe afspraak.

ARTIKEL 12 – AANSPRAKELIJKHEID
1. De ondernemer is tegenover de consument aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan het te strijken van het strijkgoed is toe te rekenen. Voor een vergoeding van de schade die het gevolg is van de tekortkoming van de ondernemer komt de consument in aanmerking mits de consument binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan deze schriftelijk aan de ondernemer kenbaar maakt. De schadevergoedingsverplichting is beperkt tot ten hoogste het bedrag van een vergelijkbaar kledingstuk nu aanwezig in de winkels waarbij het te vergoede bedrag nooit meer is dan de aanschafwaarde van het beschadigde stuk strijkgoed.
2. De ondernemer zal de consument of de eventueel door hem aangewezen contactpersoon, in geval van onvoorziene omstandigheden, hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

ARTIKEL 13 – KLACHTEN
Klachten over de uitvoering van de afspraken en de geleverde diensten moeten volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk of elektronisch tijdig doch uiterlijk binnen 14 dagen na het ophalen  van het strijkgoed worden ingediend bij de ondernemer. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de consument zijn rechten verliest.