AVG

De Strijkstudio

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omga.

De Strijkstudio verleent diensten het gebied van reiningen en strijken van uw strijkgoed. In deze privacyverklaring informeert De Strijkstudio haar betrokkenen over de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 juni 2020.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Saskia Rikken eigenaar van De Strijkstudio, KvK 78045800
Langestraat 27, +316 13404586, info@destrijkstudio.nl

Omgang met Persoonsgegevens
In de dienstverlening van De Strijkstudio staan de te leveren diensten centraal. Er worden persoonsgegevens verwerkt in het kader van verstrekte opdrachten. Ter bescherming van de opdrachtgevers en hun medewerkers neem De Strijkstudio de privacy zeer serieus.

Doeleinden van de gegevensverwerking
De Strijkstudio verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app.

De Strijkstudio verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgevers ten behoeve van de dienstverlening hierboven genoemd. Met betrekking tot de dienstverlening van De Strijkstudio verwijs ik naar de algemene informatie over de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG). Uiteraard handelt De Strijkstudio overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving.

De Strijkstudio verwerkt persoonsgegevens van haar opdrachtgevers voor het aangaan en uitvoeren van opdrachten m.b.t. de opdracht.

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Bankrekeningnummer

Verwerking van persoonsgegevens:

Daarnaast worden er gegevens van zakelijke relaties verwerkt, namelijk opdrachtgevers, leveranciers en samenwerkingspartners. De gegevens die De Strijkstudio van haar zakelijke relaties verwerkt zijn veelal bedrijfsgegevens en vallen niet onder de AVG. De gegevens van de contactpersonen vallen hier wel onder. De Stijkstudio gaat met alle gegevens zeer zorgvuldig om.

Rikken Advies verwerkt persoonsgegevens, omdat zij hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Facturering;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen;
 • Het kunnen aanbieden van informatie op de website (zie ook de tekst onder het kopje
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Verstrekking van gegevens aan derden
Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden kan noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de overeenkomst, dan wel om de wet- en regelgeving na te leven. De Strijkstudio verstrekt in geen geval persoonsgegevens voor commercieel gewin.

Als de wet dit vereist zal De Strijkstudio de gegevens verstekken aan de Rijksoverheid, handhavingsinstanties of de gerechtelijke macht.

Informatiebeveiliging
De Strijkstudio heeft haar gehele opdracht-, accountbeheer gedigitaliseerd en ondergebracht in beveiligde on-line applicaties. De Strijkstudio kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leverancier van de website en de gebruikte systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

De Strijkstudio vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft De Strijkstudio passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Cookies
Op de website worden cookies gebruikt om de online-dienstverlening te verbeteren. Wanneer er een reactie achtergelaten wordt op de site, kan er aangegeven worden of de naam en het emailadres in een cookie opgeslagen mag worden. Dit is voor het gemak van de website bezoeker, zodat deze gegevens niet opnieuw ingevuld hoeven te worden voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
De Strijkstudio zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat De Strijkstudio zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Uw rechten
U heeft het recht om De Strijkstudio een schriftelijk verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u De Strijkstudio verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

De Strijkstudio
T.a.v. Saskia Rikken
Langestraat27, 7047 AN te Braamt, info@destrijkstudio.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Strijkstudio, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25-06-2020.

De Strijkstudio kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.